Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN, ngày 28 tháng 01 năm 2008, ban hành Quy trình Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn tại Việt Nam

27/04/2011