Quyết định số 946/QĐ-BCĐ ngày 05/4/2019 của BCĐ tỉnh về việc giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 cho thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2010-2020 tỉnh Vĩnh Phúc

10/04/2019

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: