Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

14/11/2017

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: