Hiệu quả tích cực từ tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở Yên Lạc

17/07/2020

Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, huyện Yên Lạc đã ban hành nhiều kế hoạch thực hiện dồn thửa đổi ruộng gắn với tích tụ ruộng đất; đầu tư, hỗ trợ giống vật nuôi; tuyên truyền các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp.

Huyện đã hỗ trợ giống cây trồng mới phù hợp với điều kiện thực tế vào sản xuất, trong đó, hỗ trợ 510.435 kg lúa giống gieo trồng, 44.864 kg ngô biến đổi gen, hỗ trợ sản xuất 742,5 ha rau quả hàng hóa an toàn theo hướng VietGAP, hỗ trợ mua 247 máy nông nghiệp.

Với chính sách hỗ trợ này, lĩnh vực trồng trọt của huyện phát triển ổn định, cơ cấu giống cây trồng và diện tích sản xuất các giống lúa chất lượng được tăng lên, dần thay thế cho các giống lúa cũ. Trên địa bàn huyện đã hình thành một số mô hình trồng trọt sản xuất ứng dụng công nghệ cao bước đầu cho hiệu quả. Đến năm 2020, có 1 doanh nghiệp, 3 HTX rau an toàn, nông sản hữu cơ, 10 hộ nông dân đầu tư sản xuất nông nghiệp theo mô hình nhà lưới với tổng quy mô 2,85 ha sản xuất các loại rau, củ, quả chất lượng.

Chăn nuôi được phát triển theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp. Chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư giảm dần. Huyện đã quy hoạch được 31 khu sản xuất chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, đến nay, có 8 khu được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại 7 xã. Giá trị sản xuất chăn nuôi của huyện năm 2020 ước đạt 596,5 tỷ đồng.

Hiệu quả từ Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã đưa giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của huyện tăng trưởng bình quân 2,06%/năm. Cơ cấu ngành nông nghiệp được chuyển dịch theo hướng nâng cao giá trị sản xuất chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. Giá trị, chất lượng sản phẩm trong nông nghiệp cũng được nâng cao, các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát huy hiệu quả.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: