Điều chỉnh dự toán, kinh phí, quy mô, địa điểm thực hiện chương trình hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2017

12/09/2017

Ngày 06/9/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2421/QĐ- UBND về điều chỉnh dự toán, kinh phí, quy mô, địa điểm thực hiện chương trình hỗ trợ mua máy nông nghiệp năm 2017.  

Tại Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh, UBND tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ mua 729 máy. Trong đó: thành phố Vĩnh Yên 40 máy, thị xã Phúc Yên 15 máy, huyện Tam Đảo 30 máy, huyện Bình Xuyên 60 máy, huyện Tam Dương 69 máy, huyện Vĩnh Tường 290 máy, huyện Yên Lạc 132 máy, huyện Lập Thạch 49 máy và huyện Sông Lô 44 máy. Dự toán kinh phí mua máy nông nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định này là 26.519.000.000 đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 10.228.500.000 đồng; người sản xuất đóng góp 16.290.500.000 đồng.

Theo Quyết định số 2421/QĐ- UBND, tổng số máy hỗ trợ tăng lên và số máy nông nghiệp hỗ trợ phân bổ cho các địa phương đã được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế. Cụ thể, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ mua 750 máy, trong đó, thành phố Vĩnh Yên 36 máy, thị xã Phúc Yên 9 máy, huyện Tam Đảo 54 máy, huyện Bình Xuyên 55 máy, huyện Tam Dương 81 máy, huyện Vĩnh Tường 308 máy, huyện Yên Lạc 126 máy, huyện Lập Thạch 40 máy và huyện Sông Lô 41 máy.  Dự toán kinh phí  26.842.100.000 đồng, trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 10.224.750.000 đồng; người sản xuất đóng góp 16.617.350.000 đồng. Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định 842/QĐ-UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đặng Ngọc

Các tin đã đưa ngày: