Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

27/10/2016

 

TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI VÀ QUY ĐỊNH THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC CẤP TỈNH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

(Ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)

A. HUYỆN NÔNG THÔN MỚI:

1. Có 100% số xã trong huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Có tất cả các tiêu chí sau đạt chuẩn theo quy định:

 

 

 

TT

 

Tên tiêu chí

 

Nội dung tiêu chí

 

Chỉ tiêu

 

1

 

 

Quy hoạch

 

 

Có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt

 

 

Đạt

 

 

2

 

 

Giao thông

 

 

2.1. Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã

 

 

Đạt

 

 

2.2. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch

 

 

100%

 

 

3

 

 

Thủy lợi

 

 

Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch

 

 

Đạt

 

 

4

 

 

Điện

 

 

Hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống

 

 

Đạt

 

 

5

 

 

Y tế - Văn hóa - Giáo dục

 

 

5.1. Bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3; Trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia

 

 

Đạt

 

 

5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đạt chuẩn, có nhiều hoạt động văn hóa - thể thao kết nối với các xã có hiệu quả

 

 

Đạt

 

 

5.3. Tỷ lệ trường Trung học phổ thông đạt chuẩn

 

 

≥ 60%

 

 

6

 

 

Sản xuất

 

 

Hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung; hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện.

 

 

Đạt

 

 

7

 

 

Môi trường

 

 

7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đạt tiêu chuẩn

 

 

Đạt

 

 

7.2. Cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực - thực phẩm) thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường

 

 

100%

 

 

8

 

 

An ninh, trật tự xã hội

 

 

Đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội

 

 

Đạt

 

 

9

 

 

Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới

 

 

9.1. Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện được kiện toàn tổ chức và hoạt động đúng quy định

 

 

Đạt

 

 

9.2. Văn phòng Điều phối Chương trình nông thôn mới cấp huyện được tổ chức và hoạt động đúng quy định

 

 

Đạt

 

B. THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC CẤP TỈNH HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:

Có 100% số xã trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Nguồn: Quyết định số 558/QĐ-TTg
ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: