Hỏi : Mục tiêu phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn 2016-2020 là gì?

14/12/2016

Trả lời:

Theo quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 Ban hành kèm theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 quy định về phát triển y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn:

a) Mục tiêu: Đạt yêu cầu tiêu chí số 15 về Y tế trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Đến năm 2020, có 70% số xã đạt chuẩn tiêu chí số 15 vY tế.

b) Nội dung: Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu của Bộ Tiêu chí quc gia về nông thôn mới.