Hỏi: Cơ quan thường trực cấp tỉnh trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiệm vụ gì?

07/12/2016

Trả lời:

Theo Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 quy định Cơ quan thường trực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch vn, phân bổ vốn thực hiện Chương trình hàng năm theo kế hoạch trung hạn của tnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Trên cơ sở chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ và nguồn vốn ngân sách hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án giao chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, xã thực hiện trình Hội đồng nhân dân quyết định;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tình hình sử dụng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình;

- Tổng hợp kết quả phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước của Chương trình trên địa bàn tỉnh theo từng nội dung, lĩnh vực để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh.