Hỏi: Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới 2016 - 2020 gồm những nội dung gì?

08/12/2016

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 Quy định Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới bao gồm 5 nhóm và 19 tiêu chí, cụ thể như sau:

Nhóm 1: Quy hoạch;       

Nhóm 2: Hạ tầng kinh tế xã hội;

Nhóm 3: Kinh tế và tổ chức sản xuất;

Nhóm 4: Văn hóa- xã hội - môi trường;

Nhóm 5: Hệ thống chính trị.

19 tiêu chí là: 1: Quy hoạch, 2: Giao thông, 3: Thủy lợi, 4: Điện, 5: Trường học, 6: Cơ sở vật chất văn hóa, 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, 8: Thông tin và Truyền thông, 9: Nhà ở dân cư, 10: Thu nhập, 11: Hộ nghèo, 12: Lao động có việc làm, 13: Tổ chức sản xuất, 14: Giáo dục và Đào tạo, 15: Y tế, 16: Văn hóa, 17: Môi trường và an toàn thực phẩm, 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, 19: Quốc phòng và An ninh.