Hỏi: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố có trách nhiệm như thế nào trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới?

29/11/2016

Trả lời:  

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tưng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh cụ thể như sau:

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình trong giai đoạn 5 năm và hng năm bao gm các nội dung: kế hoạch về nguồn vốn, mục tiêu, nhiệm vụ gửi Cơ quan chủ trì nội dung thành phn, cơ quan chủ trì Chương trình và các cơ quan liên quan theo quy định;

- Tổ chức triển khai; giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;

- Phân công, phân cấp trách nhiệm của từng cấp và các ban, ngành trong việc tổ chức thực hiện Chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở;

- Ban hanh cơ chế, chính sách, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh;

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy tham mưu, giúp việc các cấp thống nht, đng bộ theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Chỉ đạo rà soát và điều phi kế hoạch xây dựng nông thôn mới cấp huyện trên địa bàn đphù hợp vi kế hoạch xây dựng nông thôn mới chung của tỉnh;

- Quy hoạch và thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung trên địa bàn tỉnh theo hướng liên kết chuỗi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cu ngành nông nghiệp.

Các tin đã đưa ngày: